Ziekte tijdens opzegperiode

jaarlijks vakantieverlof en feestdagen. Het personeelslid heeft recht op jaarlijks vakantieverlof waarvan de duur naargelang de leeftijd als volgt is bepaald : 1 minder dan vijfenveertig jaar : zesentwintig werkdagen;2 van vijfenveertig tot negenenveertig jaar : zevenentwintig werkdagen;3 vanaf vijftig jaar : achtentwintig werkdagen. Het personeelslid geniet een bijkomend vakantieverlof waarvan de duur naargelang de leeftijd als volgt is bepaald : 1 op zestig jaar : én werkdag;2 op énenzestig jaar : twee werkdagen;3 op tweeënzestig jaar : drie werkdagen;4 op drieënzestig jaar : vier werkdagen;5 op vierenzestig jaar. 8.Het jaarlijks vakantieverlof wordt met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Het wordt genomen naar keuze van het personeelslid en met inachtneming van de behoeften van de dienst. Indien het verlof gesplitst wordt, moet het een doorlopende periode van ten minste én week omvatten.

Dit artikel is ook van toepassing op het personeel dat bij arbeidsovereenkomst in dienst is genomen. 4.Het butyrique personeelslid dat zich in de stand non-activiteit bevindt, heeft geen recht op wedde. Behoudens uitdrukkelijk strijdige bepaling kan het, in die stand, geen aanspraak maken op bevordering face en op bevordering in zijn weddeschaal. Niemand kan in non-activiteit gesteld of gehouden worden wanneer hij aan de vereisten voldoet om in ruste te worden gesteld. Onverminderd de eventuele toepassing van een tuchtstraf of een administratieve maatregel is het personeelslid dat zonder toestemming afwezig is of de duur van zijn verlof zonder geldige reden overschrijdt, van rechtswege in non-activiteit. Dit artikel is niet van toepassing op het personeel dat bij arbeidsovereenkomst in dienst is genomen. deelname van het personeelslid aan een georganiseerde werkonderbreking wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit. Het heeft evenwel geen recht op zijn wedde. Het personeel dat bij arbeidsovereenkomst in dienst is genomen en dat deelneemt aan een georganiseerde werkonderbreking, heeft geen recht op wedde maar behoudt zijn rechten op bevordering in zijn weddeschaal. 6.Onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen 331, 331bis en 332 van het Gerechtelijk wetboek, worden de verloven, met uitzondering van die bedoeld in de artikelen 7 tot 11 en 14 tot 30, en de afwezigheden bedoeld in dit besluit, door de minister van. De verloven bedoeld in de artikelen 7 tot 11 en 14 tot 30, alsook de door een wets- of verordeningsbepaling voorgeschreven dienstvrijstelling, worden toegekend : 1 aan de secretarissen-hoofden van dienst, de secretarissen, de eerstaanwezend adjunct-secretarissen en de adjunct-secretarissen, door de hoofdsecretaris;2 aan de personeelsleden.

en de feestdagen;2 het omstandigheidsverlof;3 het verlof voor het afstaan van organen of weefsels en voor het afstaan van beenmerg;4 het verlof voor deelname aan een. Tijdens deze verloven, behoudt het personeel dat bij arbeidsovereenkomst in dienst is genomen zijn wedde en zijn aanspraken op bevordering in zijn weddeschaal, behoudens andersluidende bepaling. De bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden bedoeld in deze paragraaf, hebben recht op onderbreking van hun beroepsloopbaan of een vermindering met de helft van hun arbeidsprestaties, zoals bedoeld in hoofdstuk iv, afdeling 5, van de herstelwet van oudende sociale bepalingen, volgens de bepalingen van. Om het recht bedoeld in het vorige lid te doen gelden, moet het personeelslid minstens gedurende een onafgebroken periode van én jaar tewerkgesteld zijn. De bepalingen van hoofdstuk 3, afdelingen 2 en 3, van het koninklijk besluit van betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen, betreffende de loopbaanonderbreking wegens zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid of wegens ouderschapsverlof zijn eveneens van toepassing. Nochtans zijn alle bijzondere modaliteiten of afwijkingen met betrekking tot de regels voorzien bij het voormeld koninklijk besluit van, die vastgesteld zijn in dit besluit, van toepassing op de personeelsleden die bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen zijn, bedoeld in het eerste lid. 2.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 1 personeelslid : iedere persoon bedoeld in artikel 1;2 werkdagen : de dagen waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die hem opgelegd. 3.Het personeelslid mag niet afwezig zijn van zijn dienst tenzij het vooraf een verlof of dienstvrijstelling heeft gekregen. Onder dienstvrijstelling wordt verstaan de toestemming gegeven aan het personeelslid om gedurende de diensturen afwezig te zijn voor een bepaalde duur met behoud van al zijn rechten.
ziekte tijdens opzegperiode

Contract bepaalde duur - opzeggen - proefperiode


Hun recht op voltijdse loopbaanonderbreking bedoeld in artikel 64 is beperkt tot twaalf maanden tijdens de hele loopbaan. De machtiging om verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid te leveren kan, wanneer deze wordt aangevraagd door de personeelsleden bedoeld in het tweede lid, door de minister van Justitie verleend worden, na advies van de rechterlijke overheden. De leden van de parketsecretariaten, die titularis zijn van de graden van hoofdsecretaris en van secretaris-hoofd van dienst, zijn niettemin uitgesloten serum van het recht op : 1 het ouderschapsverlof bedoeld in artikel 32;2 het verlof voor loopbaanonderbreking, met uitzondering van het verlof voor palliatieve zorg;3. Voor de leden van de griffies zijn de bepalingen van toepassing betreffende : 1 de moederschapsbescherming;2 het verlof wegens ziekte;3 de disponibiliteit wegens ziekte;4 het ouderschapsverlof bedoeld in artikel 32;5 de loopbaanonderbreking. De leden van de griffies zijn niettemin uitgesloten van het recht op deeltijdse loopbaanonderbreking bedoeld in de artikelen 32, 64. De titularissen van de graden van hoofdgriffier en van griffier-hoofd van dienst zijn uitgesloten van het recht op : 1 het ouderschapsverlof, bedoeld in artikel 32;2 het verlof voor loopbaanonderbreking, met uitzondering van het verlof voor palliatieve zorg. Dit besluit is van toepassing op de voorlopig benoemde personeelsleden alsook op de personeelsleden benoemd voor een stage, met uitzondering van de bepalingen betreffende : 1 het verlof tijdens de duur van een stage of proefperiode en tijdens de duur van een verkiezingscampagne;2 het verlof.

Wordt mijn opzegtermijn verlengd als ik ziek ben?


Hoeveel bedraagt je ontslagvergoeding? Om te weten hoeveel je bruto ontslagvergoeding bedraagt, vermenigvuldig je het aantal weken van je opzegtermijn met je bruto weekloon. Hou er wel rekening mee dat je bruto ontslagvergoeding veel hoger zal zijn dan het nettobedrag dat je uitbetaald krijgt. Je moet  namelijk nog bedrijfsvoorheffing betalen. In én keer uitbetaald of per maand? In principe wordt bij de stopzetting van het contract het loon in én keer uitbetaald. Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Een ontslagvergoeding van een werknemer met een hoge anciënniteit kan immers een serieuze dobber zijn voor de werkgever.

Wat met cao-vakantiedagen, vakantie of inhaalrust? Stel je hebt nog vakantiedagen staan of je in bevallingsverlof gaat, wat gebeurt er dan met je opzegtermijn? Je krijgt ontslag : je opzegtermijn stopt tijdens wettelijke vakantie, zwangerschap- en bevallingsrust, voorlopige hechtenis, arbeidsongeschiktheid, inhaalrust - in de volksmond 'recup' - of loopbaanonderbreking. Als een van deze schorsingsgevallen zich voordoet tijdens de opzegtermijn, wordt die verlengd voor de duur van de schorsing. Je neemt ontslag : wanneer je zelf ontslag neemt, blijft de opzegtermijn gewoon verder lopen tijdens deze schorsingsdagen. Als je inhaalrust of cao-vakantiedagen opneemt tijdens de opzegtermijn, wordt die niet verlengd.

Als je die dagen niet opneemt, ontvang je loon voor de niet-genomen dagen vakantie. Cao-vakantiedagen : deze neem je het best zoveel mogelijk op voor het einde van je opzegtermijn. In veel sectoren vervallen ze immers automatisch bij het einde van het contract of opzegtermijn. Ontslagvergoeding, je werkgever wil misschien liever dat je meteen stopt in plaats van je opzegtermijn uit te doen. In dat geval moet hij een ontslagvergoeding uitbetalen. Die "gouden handdruk" komt overeen met je loon plus vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen die je tijdens de opzegperiode food zou ontvangen als je aan het werk blijft.

Tijdens je ziekte - de voorZorg - antwerpen

Je was al aan het werk voor de opzegtermijn die je opgebouwd hebt voor, blijft behouden. Je draagt die opgebouwde opzegtermijn mee in je 'rugzakje'. Vanaf dan gelde de nieuwe opzegtermijnen. Die worden opgeteld bij je opzegtermijn in je rugzakje. Voor het eenheidsstatuut inging, was de duur van je opzegtermijn afhankelijk van je statuut en van je bruto jaarloon. Niet in te korten: In principe kan je nooit je opzegtermijn inkorten met bijvoorbeeld inhaalrust garnier of cao-vakantiedagen. Alleen als je werkgever ermee akkoord gaat, is een verkorting mogelijk.

Tijdens ziekte vacatures in Zwolle - 154 jobs jooble

En sinds het eenheidsstatuut clippers maakt het niet uit of je havenarbeider of hr-manager bent, wanneer je na even lang gewerkt hebt, is je opzegtermijn dezelfde. vanaf het 6de jaar tot het 20ste jaar anciënniteit verandert de berekening voor de opzegtermijn. Die neemt toe met telkens 3 weken per begonnen jaar anciënniteit. Wanneer een werkgever dus een werknemer ontslaat met 20 jaar anciënniteit, moet hij rekening houden met een opzegtermijn van 60 weken. vanaf het 21ste jaar anciënniteit verandert de situatie opnieuw, dan moet de werkgever rekenen op 1 week extra opzegtermijn per jaar. wie zelf ontslag neemt, blijft vanaf het 8ste jaar recht hebben op 13 weken anciënniteit. Na het 8ste jaar blijft de opzegtermijn geplafonneerd op 13 weken.

Hoe lang is mijn opzegtermijn? Als je ontslag neemt of krijgt, moet je soms een opzegtermijn respecteren. Vaak kom je met je werkgever tot een akkoord face over hoe lang die opzegtermijn zal zijn. De periode dat je nog doorwerkt, na je ontslag, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidscontract. De berekening van de opzegtermijn is immers veranderd sinds de invoer van het eenheidsstatuut op Het eenheidsstatuut stelt arbeiders en bedienden gelijk. Sinds die datum wordt de opzegtermijn berekend op je anciënniteit voor en na die datum. Je arbeidscontract ging in na wanneer je zelf ontslag neemt, is de opzegtermijn die je moet naleven maar de helft van de opzegtermijn bij ontslag door de werkgever.

Ziekte en uitzendwerk start people

Koninklijk besluit betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan. Albert ii, koning der Belgen, aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze groet. Gelet op het Gerechtelijk wetboek, inzonderheid op artikel 185, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van en 17 februari 1997, artikel 353bis, ingevoegd bij de wet van, en gewijzigd bij de wetten van en van en artikel 354, gewijzigd bij de wetten van 21 februari. 424 van 1 augustus 1986 output en de wetten van 21 december 1994, 22 december 1995 en 13 februari 1998, op artikel 100, vervangen bij het koninklijk besluit. 424 van 1 augustus 1986 en gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994 en, op artikel 100bis, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994, op artikel 102, vervangen bij het koninklijk besluit. 424 van 1 augustus 1986 en gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994 en 22 december 1995 en en op artikel 102bis, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1995; Gelet op het koninklijk besluit. 211 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité iii - justitie, op datum van 22 februari 2001; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 september 1999; Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 11 februari 2000;. Dit besluit is van toepassing op : 1 de leden van de parketsecretariaten;2 het personeel van de griffies en van de parketsecretariaten;3 de personeelsleden die een bijzondere graad bekleden ingesteld door de koning overeenkomstig artikel 185, eerste lid, van het Gerechtelijk wetboek;4 de referendarissen bij. De leden van de parketsecretariaten, de referendarissen bij het Hof van Cassatie, alsook de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en bij de rechtbanken zijn niettemin uitgesloten van het recht op deeltijdse loopbaanonderbreking bedoeld in de artikelen 32, 64.

Ziekte tijdens opzegperiode
Rated 4/5 based on 900 reviews
Recensies voor het bericht ziekte tijdens opzegperiode

  1. Avaza hij schrijft:

    Tijdens de eerste 7 dagen heb je recht op het gewaarborgd loon dat gelijk is aan 100 van het brutoloon. Uit dat onderzoek bleek dat het om een ziekte ging die door een bacterie (Borrelia burgdorferi) wordt veroorzaakt. Als je ziek wordt op je werk, dan worden de niet-gepresteerde uren van die dag betaald. Loopt je opzegtermijn bijvoorbeeld tot 31 maart en ben je tijdens deze termijn 10 dagen ziek, dan zal je opzegtermijn met 10 dagen verlengd worden en dus pas eindigen op 10 april.

  2. Mojikak hij schrijft:

    Maar er kunnen ook andere, minder makkelijk te herkennen, klachten optreden. Vraag hierover informatie aan je uitzendconsulent(e) bij Start people. Anti-stoffen, het is inmiddels bekend dat mensen, die door besmette teken gebeten en geïnfecteerd zijn, antistoffen kunnen maken (antistoffen worden gemaakt door het lichaam dat pogingen doet om de bacterie onschadelijk te maken).

  3. Xodagezy hij schrijft:

    Want teken hebben de nare gewoonte om door de kleinste openingen naar binnen te kruipen. Aandoeningen van het hart veroorzaakt door Lyme-ziekte komen zelden voor. Enkele weken tot maanden na de tekenbeet of de (lichte) huiduitslag kunnen aandoeningen van het zenuwstelsel, de gewrichten en/of het hart ontstaan. U kunt opnieuw door tekenbeten worden besmet!Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: